Επιστημονική Παρουσίαση Sports Excellence

Επιστημονική παρουσίαση SE

Σύμφωνα με την πολιτική του εργαστηρίου SE, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου αξιολογεί όλες τις κρίσιμες παραμέτρους των αθλητικών ικανοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους προπονητές, φυσικοθεραπευτές και γιατρούς να λαμβάνουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης, την ταχύτερη αποκατάσταση τραυματισμών και  την παρακολούθηση της υγείας των αθλουμένων.

Παράγει ερευνητικό έργο, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα, εντός των δυνατοτήτων του (μέσων, οργάνων, οικονομικής υποστηρίξεως, κλπ).

Ενθαρρύνει τον εμπλουτισμό των γνώσεων του προσωπικού, σε διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και της γνωριμίας με επιστημονικές καινοτομίες.

Παροτρύνει το προσωπικό, να δημοσιεύουν ή ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω μέχρι σήμερα το προσωπικό του SE έχει δημοσιεύσει δύο ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με επιστημονική επιτροπή κρίσης και δείκτη βαρύτητας 0.8-0.9 αντίστοιχα. Επιπλέον έχει ανακοινώσει σε δύο διεθνή συνέδρια τα αποτελέσματα μελετών οι οποίες σχεδιάστηκαν και εκπονήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. Υπό κρίση βρίσκονται 4 ανακοινώσεις σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη.

Το επιστημονικό προσωπικό του SE στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιστημονικών του προγραμμάτων τα οποία εφαρμόστηκαν σε δράσεις της Αναγέννησης και Προόδου στις ακριτικές περιοχές και αφορούσαν σε παρεμβάσεις αθλητικής κινητοποίησης και στις επιδόσεις βασικών παραμέτρων Φυσικής Κατάστασης και σε παραμέτρους σύστασης σώματος σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου, δημοσίευσε στο περιοδικό Rural and Remote Health την παρακάτω ερευνητική μελέτη με τίτλο Obesity and Physical Fitness Indices of Children aged 5-12 years living in remote and isolated islands με συγγραφείς τους P. Koulouvaris, Ch Tsolakis, Y Tsekouras, O Donti, PJ Papaggelopoulos (2018; 18: 4425. https://doi.org /10.22605/RRH4425).

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή η παχυσαρκία εμφανίζεται με αυξανόμενους ρυθμούς στην παιδική ηλικία επηρεάζοντας  την υγεία και την φυσική κατάσταση των παιδιών. Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με την παιδική παχυσαρκία σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της παχυσαρκίας και της αντίστοιχης σχέσης με την απόδοση σε επιλεγμένες δοκιμασίες φυσικής κατάστασης μαθητών δημοτικού σχολείου οι οποίοι ζουν σε 18 ακριτικά νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό 463 μαθητές δημοτικού σχολείου (244 αγόρια και 219 κορίτσια), ηλικίας 5-12 ετών υποβλήθηκαν σε αθλητικές δοκιμασίες των 20 m ταχύτητας, μήκος άνευ φοράς, ρίψη ιατρικής μπάλας 1 kg, δοκιμασία ευκινησίας-επιδεξιότητας και ευλυγισίας. Η παχυσαρκία μετρήθηκε με βάση τον δείκτη μάζας σώματος (BMI) και τις αντίστοιχες νόρμες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO). Τα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν 23.8% και 13.2%, για τα αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε σημαντική κύρια επίδραση όσον αφορά τις τιμές του BMI και των επιδόσεων στα 20m sprint (F=6.21, p = .000, η2= .041) και στο άλμα σε μήκος χωρίς φόρα (F=11.369, p = .000, η2= .074) ενώ η επίδοση στη ρίψη μπάλας συσχετίστηκε θετικά με τον BMI στους μαθητές ηλικίας 9-12 ετών. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες στην Ελλάδα. Υπήρχε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον ΒΜΙ και τις δραστηριότητες μεταφοράς του σωματικού βάρους. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στρατηγικές παρεμβάσεις φυσικής δραστηριότητας παράλληλα με την μείωση του χρόνου εμπρός από ηλεκτρονικές συσκευές σε μια προσπάθεια πρόληψης και θεραπείας της παιδικής παχυσαρκίας.

Η ερευνητική ομάδα του SE αξιοποιώντας τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από τους αθλητές και τις αθλήτριες ξιφασκίας που μετέχουν στο πρόγραμμα δημοσίευσαν πρωτότυπη ερευνητική μελέτη στο περιοδικό Biology of Exercise με τίτλο Neuromuscular screening to predict fencer’s performance  και συγγραφείς τους Tsolakis Ch, Tsekouras Y, Daviotis Th, Koulouvaris P, Papaggelopoulos P (D.O.I: https://doi.org/10.4127/jbe.2018.0135) στην οποία διερευνήθηκε η σχέση επιλεγμένων εργαστηριακών και παραμέτρων πεδίου και της απόδοσης στην ξιφασκία. Η απόδοση στην ξιφασκία αξιολογήθηκε με το σύστημα Motion 1080 του οποίου τα αποτελέσματα έχουν ελάχιστα δημοσιευτεί σε επιστημονικές εργασίες. Ειδικότερα σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης επιλεγμένων παραμέτρων που σχετίζονται με την απόδοση στην ξιφασκία σε αθλητές και αθλήτριες ξιφασκίας προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Οι μετρήσεις των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, της δύναμης των άνω άκρων, της ισχύος των κάτω άκρων, της ευλυγισίας και των χρόνων κίνησης σε διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα, η ταχύτητα της προβολής, του βήματος προβολής και της απόδοσης σε παλίνδρομη δοκιμασία κινητικών προτύπων ξιφασκίας έγιναν σε  9 αθλητές και 13  αθλήτριες ξιφασκίας μέσης ηλικίας 13.4±0.85 ετών. Η σχέση μεταξύ των παραμέτρων υπολογίστηκε με τον συντελεστή συσχέτισης κατά Pearson (r) ενώ η ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για την ανάδειξη των καλύτερων παραγόντων πρόβλεψης.  Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι αθλήτριες είχαν περισσότερο σωματικό λίπος και μεγαλύτερες τιμές ΒΜΙ σε σχέση με τους αθλητές ξιφασκίας. Οι αθλητές ξιφασκίας υπερείχαν σε όλες τις δοκιμασίες ισχύος των κάτω άκρων, ενώ οι αθλήτριες ξιφασκίας ήταν περισσότερο ευλύγιστες συγκρινόμενες με τους αθλητές της μελέτης. Οι αθλητές ξιφασκίας ήταν ταχύτεροι στην έκταση των άνω άκρων και στα κινητικά πρότυπα των κάτω άκρων. Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του δείγματος δεν επηρέασαν την απόδοση της ξιφασκίας. Το μήκος άνευ φοράς και το κατακόρυφο άλμα με προφόρτιση ήταν οι καλύτεροι παράγοντες πρόβλεψης της απόδοσης του βήματος προβολής και της παλίνδρομης διαδικασίας αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα των συσχετίσεων φαίνεται ότι η εφαρμογή ασκήσεων ισχύος σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο συστήνεται στους προπονητές φυσικής κατάστασης αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε νεαρούς αθλητές και αθλήτριες ξιφασκίας.

Οι τίτλοι των αναρτημένων ανακοινώσεων και τα αντίστοιχα συνέδρια παρουσιάζονται παρακάτω:

5ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Ασκησης Prevalence of obesity and physical performance  indices of children aged 5-12 years in rural islands of Greece. Daviotis Th, Koulouvaris P, Tsekouras Y, Vasileiou P, Bami M, Donti O, Tsolakis Ch

6o Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Ασκησης School based interventions in relation to BMI and Performance indices in children aged 6-12 years. Tsolakis Ch, Tsekouras Y, Daviotis Th, Koulouvaris P, Papaggelopoulos P.

Το εργαστήριο αξιολόγησης εκτός από την αθλητιατρική υποστήριξη των αθλουμένων διαμορφώνει πολιτικές και παρεμβάσεις με επιστημονικά προγράμματα μαζικού χαρακτήρα για την βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του γενικού πληθυσμού κάθε ηλικίας και εκπονεί  ειδικά προγράμματα ευπαθών ενηλίκων ατόμων.

Στο πλαίσιο των καταστατικών θέσεων και των πολιτικών του εργαστηρίου SE εκπονήθηκαν προγράμματα μαζικού αθλητισμού στο ΚΠΙΣΝ με τίτλο Αθλητικά Μονοπάτια στο Πάρκο κατά τη διάρκεια των ακαδημαικών ετών 2016-2017, και 2017-2018. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η ενημέρωση 2500 περίπου μαθητών κυρίως Δημοτικού Σχολείου τα οποία επισκέφτηκαν το ΚΠΙΣΝ σε θέματα διατροφής και σωματικής ευεξίας συμμετέχοντας σε παιγνιώδεις αθλητικές δραστηριότητες ανάπτυξης βασικών κινητικών δεξιοτήτων και ανίχνευσης ιδιαίτερων φυσικών ικανοτήτων για τις οποίες οι μαθητές ελάμβαναν γραπτή ενημέρωση.

Ανάλογο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τις ΚΑΜ στις ακριτικές περιοχές το 2018 (Σαμοθράκη, Ικαρία, Πρέσπες), με τίτλο «Διασκέδασε, γυμνάσου και αποφάσισε τι σου αρέσει». 178 μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την άσκηση, τη διατροφή και την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών άσκησης και αξιολόγησης της απόδοσης.

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων το επιστημονικό προσωπικό του SE οργάνωσε επιστημονικές εκπαιδευτικές ημερίδες των γυμναστών οι οποίοι συμμετείχαν στα Αθλητικά Μονοπάτια Χειμώνας 2017 και στις ΚΑΜ σε παιδαγωγικά και προπονητικά θέματα που αφορούσαν την παιδική, προεφηβική και εφηβική ηλικία.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.