Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Άθληση & Υγεία”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΑΘΛΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ»

 

Πρόσκληση – Προκήρυξη

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άθληση και Υγεία».

Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν.3685/2008) συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ειδικοτήτων. Κατ’ εξαίρεση και σε μικρό αριθμό πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ, όπως Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών κ.λπ. γίνονται δεκτοί μετά από γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα: Μεθοδολογία της Έρευνας, Φυσιολογία της Άσκησης και Ανατομία. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια του Κανονισμού του ΠΜΣ «Άθληση και Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30 με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4000 €. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η εντοπιότητα για την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας (τέταρτο εξάμηνο), η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (http://school.med.uoa.gr).

2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3) Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών.

4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

5) Δύο Συστατικές επιστολές.

6) Απαραίτητη τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (C1 Advanced – IELTS), Οι περισσότερες ξένες γλώσσες αποτελεί επιπλέον προσόν.

7) Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

8) Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτήριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν») Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 1ος όροφος, (υπόψιν κας Γκόβαρη Ανέζας – Αλεξάνδρας τηλ. επικοινωνίας: 6983758504), από τις 06/08/2018 έως 31/08/2018.

Η ενημέρωση για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 6983758504 και στο mail: exhe@randp.gr .

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

AITISI_YPOPSIFIOTITAS_PMS_ATHLISI_KAI_YGEIA_2018-2019