Αξιολόγηση και προαγωγή της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές & αθλητικές δραστηριότητες

Εισαγωγή:

Η σωματική δραστηριότητα, μέσα από την άσκηση, το παιχνίδι και την άθληση, έχει ιδιαίτερη και ζωτική σημασία για τη σωματική ανάπτυξη, την κινητική εξέλιξη, την ψυχικήσυναισθηματική και κοινωνική ευεξία καθώς και για τη γνωστική και μαθησιακή επίδοση  ενός παιδιού. Ωστόσο, τα παιδιά με αναπηρία, που πάσχουν από κινητικές, γνωστικές, συμπεριφορικές ή και αισθητηριακές διαταραχές, συναντούν πολλούς φραγμούς όσον αφορά στην ένταξη και πλήρη συμμετοχή τους σε σωματικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Σε ποιους απευθυνόμαστε:

 • Ιατρούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Σχολικούς Νοσηλευτές
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 • Καθηγητές Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής – Προπονητές
 • Εκπαιδευτικούς
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την ειδική αγωγή

Αντικείμενο:

Αντικείμενο του Προγράμματος Εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα γνωστικά εφόδια και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορούν:

 • να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς που οδηγούν ή προκύπτουν από την έλλειψη σωματικής άσκησης και δραστηριοποίησης
 • να αξιολογούν τις κινητικές δεξιότητες του παιδιού με αναπηρία
 • να σχεδιάζουν και να προτείνουν εξατομικευμένα και ενδεδειγμένα προγράμματα σωματικής δραστηριότητας με σκοπό τη συμμετοχή στο παιχνίδι, στην ψυχαγωγία και στην άθληση

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με την αξία της συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες
 • Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην αναγνώριση και αξιολόγηση όχι μόνο των βασικών κλινικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα παιδιά με κινητικά, αναπτυξιακά και γνωστικοαντιληπτικά προβλήματα, αλλά και των ειδικών νοσολογικών-προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, προκειμένου να μπορούν να υποδείξουν μία ασφαλή και κατάλληλα προσαρμοσμένη δραστηριότητα ως προς το είδος (του παιχνιδιού, του αθλήματος), τον εξοπλισμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις χρονικές παραμέτρους, με τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την πρόληψη των τραυματισμών
 • Οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν γνώσεις για την εύρεση και αναγνώριση κατάλληλων μέσων και πληροφοριών που θα παρέχονται στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον ώστε να άρουν τους φραγμούς για τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία σε σωματικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες
 • Οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις κατάλληλες γνώσεις που απαιτούνται, ώστε να υποστηρίξουν τους υγειονομικούς, σχολικούς και κοινοτικούς οργανισμούς να προσφέρουν ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα στα παιδιά με αναπηρία

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

1η ΕΝΟΤΗΤΑ. Παιδιά με αναπηρία και συμμετοχή σε δραστηριότητες: βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βασικές έννοιες και ορισμοί

Μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση των όρων και εννοιών που σχετίζονται με την αναπηρία, τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή.

 • Μοντέλο ICFCY: Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας Παιδιών και Νέων

Μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση και μάθηση του ρόλου και της σημασίας του μοντέλου ICF-CY στην αξιολόγηση των παιδιών με αναπηρία.

 • Εγκεφαλική παράλυση: κλινική εικόνα και βασικά χαρακτηριστικά

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων της εγκεφαλικής παράλυσης που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος: κλινική εικόνα και βασικά χαρακτηριστικά

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων της Δ.Α.Φ. που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

 • Νευρογενετικά νοσήματα: κλινική εικόνα και βασικά χαρακτηριστικά

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση των πλέον κοινών νευρογενετικών νοσημάτων και αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων τους που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

 • Χρωμοσωμικά σύνδρομα: κλινική εικόνα και βασικά χαρακτηριστικά

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση των πλέον κοινών χρωμοσωμικών συνδρόμων και αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών συμπτωμάτων τους που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

 • Παιδιά με προβλήματα όρασης: Κλινική εικόνα και βασικά χαρακτηριστικά

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών χαρακτηριστικών της τύφλωσης που διαταράσσουν τη σωματική δραστηριότητα των πασχόντων.

 • Διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση της κλινικής εικόνας και των βασικών χαρακτηριστικών των διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας που επηρεάζουν την κίνηση (ποιες νοσολογικές οντότητες εμπλέκονται).

 • Ειδικές νοσολογικές καταστάσεις που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες: ποιες είναι και πώς επηρεάζουν τα παιδιά με αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των πασχόντων σε σωματικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ., μειωμένη ευκαμψία με αρθρικές συγκάμψεις, επιληψία, απώλεια ακοής/όρασης, πνευμονική καρδιοπάθεια, έλκη από πίεση, ατλαντοαξονική αστάθεια, δυσλειτουργία των αντανακλαστικών του Α.Ν.Σ.).

2η ΕΝΟΤΗΤΑ. Παιδιά με αναπηρία και συμμετοχή σε δραστηριότητες: οφέλη, φραγμοί, παράγοντες διευκόλυνσης, κατευθυντήριες οδηγίες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Οφέλη, φραγμοί και παράγοντες διευκόλυνσης της συμμετοχής σε δραστηριότητες

Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση και κατανόηση (α) του ρόλου και των ωφελειών της σωματικής δραστηριότητας στη σωματική ανάπτυξη και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού με αναπηρία, (β) των φραγμών που εμποδίζουν τη σωματική δραστηριότητα,  καθώς και (γ) των παραγόντων διευκόλυνσης της συμμετοχής σε δραστηριότητες.

 • Κατευθυντήριες οδηγίες δραστηριοποίησης των παιδιών σε 24ωρη βάση

Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση και κατανόηση των κατευθυντήριων οδηγιών κίνησης και δραστηριοποίησης των παιδιών σε 24ωρη βάση (24-hour movement/activity guidelines).

 • Προσαρμοσμένα αθλήματα και σωματικές δραστηριότητες για παιδιά με αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση και αναγνώριση προσαρμοσμένων αθλημάτων και σωματικών δραστηριοτήτων (αθλήματα με αμαξίδιο, προσαρμοσμένη ποδηλασία, προσαρμοσμένη κολύμβηση, αθλήματα για άτομα με διαταραχές όρασης ή ακοής, ιππασία). Γνώση και αναγνώριση ειδικών κοινοτικών οργανισμών και προγραμμάτων που μπορούν να συντείνουν στη σωματική δραστηριοποίηση του παιδιού με αναπηρία (π.χ., Special Olympics Hellas, όμιλοι προσαρμοσμένης κολύμβησης, ιππασίας ή άλλων αθλημάτων).

3η ΕΝΟΤΗΤΑ. Παιδιά με αναπηρία και συμμετοχή σε δραστηριότητες: προσυμμετοχική αξιολόγηση – επαναξιολόγηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Λήψη ιατρικού ιστορικού

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση λήψης ιατρικού ιστορικού μέσα από τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου για παιδιά με αναπηρία, βασισμένο σε έντυπα προσυμμετοχικού ιατρικού ιστορικού ατόμων με αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες και Special Olympics από αμερικάνικους ιατρικούς οργανισμούς , περιλαμβανομένου του εργαλείου physical activity vital sign.

 • Εφαρμογή βιο-παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην αξιολόγηση του φυσικού-σωματικού εγγραμματισμού

Μαθησιακοί στόχοι: Τεχνικές προσαρμογής εργαλείων αξιολόγησης του φυσικού-σωματικού εγγραμματισμού στις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών με αναπτυξιακές/μαθησιακές δυσκολίες.

 • Μυοσκελετική εξέταση

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση εφαρμογής του παιδιατρικού εργαλείου αξιολόγησης Pediatric Gait, Arms, Legs and Spine (pGALS), λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πληροφορίες και στοιχεία (π.χ., ατλαντοαξονική αστάθεια, ραιβόκρανο, μειωμένη ευκαμψία (συχνά με συγκάμψεις, μειωμένη δύναμη και ανισορροπία μυϊκής δύναμης, τενοντίτιδα εκτεινόντων καρπού, αγκώνος και ώμου [σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης] σε αθλητές σε αμαξίδιο, πυελική δυσλειτουργία συνεπεία προσθετικής συσκευής κάτω άκρου που προκαλεί ανισοσκελία) από τα έντυπα προσυμμετοχικής φυσικής εξέτασης και ιατρικού ιστορικού.

 • Νευρολογική εξέταση

Μαθησιακοί στόχοι: Ικανότητα ελέγχου και αναγνώρισης νευρολογικών σημείων (κλόνος, υπεραντανακλαστικότητα, σπαστικότητα, αταξία, μυϊκή αδυναμία, διαταραχή οπτικοκινητικού συντονισμού, ελλιπής κινητικός έλεγχος, ανεπαρκής συντονισμός και ισορροπία, αισθητηριακή δυσλειτουργία, ατλαντοαξονική αστάθεια, περιφερικές νευροπάθειες), λαμβάνοντας υπόψη σχετικές πληροφορίες και στοιχεία από τα έντυπα προσυμμετοχικής φυσικής εξέτασης και ιατρικού ιστορικού.

 • Αξιολόγηση θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων

Μαθησιακοί στόχοι: Εκμάθηση χορήγησης του Test of Gross Motor Development – 2η έκδοση.

 • Λίστες ελέγχου δραστηριότητας παιδιών

Μαθησιακοί στόχοι: Γνωριμία και χρήση ειδικών ερωτηματολογίων ελέγχου της δραστηριότητας (activity checklists) για την ανίχνευση προβλημάτων και την προαγωγή της συμμετοχής σε σωματικές δραστηριότητες.

 • Καταγραφή των Προτιμήσεων Δραστηριότητας του Παιδιού με Αναπηρία

Μαθησιακοί στόχοι: Γνωριμία και χρήση ειδικού ερωτηματολογίου (Ελληνική έκδοση του Preference for Activities of Children [PAC]) για τον προσδιορισμό των προτιμήσεων του παιδιού σε δραστηριότητες, που αποτελούν ένα από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης της συμμετοχής.

 • Αξιολόγηση του Βαθμού Συμμετοχής του Παιδιού με Αναπηρία σε Σωματικές, Ψυχαγωγικές, Αθλητικές Δραστηριότητες

Μαθησιακοί στόχοι: Γνωριμία και χρήση ειδικού ερωτηματολογίου (Ελληνική έκδοση του Childrens Assessment of Participation and Enjoyment  [CAPE]) για τη μέτρηση του βαθμού συμμετοχής και του αισθήματος διασκέδασης του παιδιού με αναπηρία.

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ. Παιδιά με αναπηρία και συμμετοχή σε δραστηριότητες: Ανάπτυξη προσαρμοσμένο πρόγραμμα σωματικής, ψυχαγωγικής και αθλητικής δραστηριότητας

 

 • Ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων, εξατομικευμένων και ασφαλών προγραμμάτων σωματικής, δραστηριότητας για παιδιά με αναπηρία.

Μαθησιακοί στόχοι:

(α) Σχεδιασμός τροποποιημένων πρωτοκόλλων άθλησης

(β) Εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένου και προστατευτικού εξοπλισμού για αποτελεσματική, αποδοτική και ασφαλή συμμετοχή

 • Μυϊκή ενδυνάμωση, σωματική δραστηριότητα και συμμετοχή των παιδιών με κινητικές αναπηρίες.

Μαθησιακοί στόχοι: Γνωριμία με προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης και προγράμματα σωματικής δραστηριότητας, και η σχέση τέτοιων προγραμμάτων με τη συμμετοχή των παιδιών με κινητικές αναπηρίες.

 • Προσαρμογή για συμμετοχή – Προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα σε παιδιά με αναπηρία.

Μαθησιακοί στόχοι: Γνώση και αναγνώριση των προσαρμοσμένων αθλημάτων και των σωματικών δραστηριοτήτων. Γνώση διεθνούς συνεργάτη στην έρευνα αναφορικά με τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία. Βαθύτερη γνώση των προσαρμοσμένων σωματικών δραστηριοτήτων για τα διάφορα είδη αναπηριών. Τρόποι αντιμετώπισης των αντενδείξεων ή των φραγμών για τη συμμετοχή. Εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένου εξοπλισμού για βελτίωση της συμμετοχής. Πρόληψη των κακώσεων εκ κοπώσεως (καταπόνησης) κατά την ένταξη νέων δραστηριοτήτων. Καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική δραστηριότητα και τη συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Κατανόηση των ωφελειών της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των παιδιών με αναπηρία. Οι προσαρμογές του περιβάλλοντος και των βοηθημάτων δραστηριότητας για την προαγωγή του επιπέδου δεξιοτήτων/ικανοτήτων και αυτό-αποτελεσματικότητας. Με ποιο τρόπο υποστηρίζεται καλύτερα η συμμετοχή στη σωματική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα έχει καταρτισθεί με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα ενώ αναμένεται και η συμμετοχή του διακεκριμένου Καθηγητή Peter Rosenbaum (Professor of Paediatrics CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University), και του Φυσικοθεραπευτή Andreas Rindal (Physiotherapist of Beitostolen Health Sport Center).

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

2-4 Δεκεμβρίου 2022

Αξιολόγηση και Προαγωγή της Συμμετοχής των Παιδιών με Αναπηρία σε Σωματικές, Ψυχαγωγικές και Αθλητικές Δραστηριότητες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Συντονισμός: Π. Κουλουβάρης – Χ. Τσολάκης

09.00-09.45     Βασικές Έννοιες και Ορισμοί | Β. Χ. Σκουτέλης

09.45-10.00      Συζήτηση

10.00-10.45     Ειδικές Νοσολογικές Καταστάσεις που Δυσχεραίνουν τη Συμμετοχή σε Δραστηριότητες: Ποιες Είναι και Πώς Επηρεάζουν τα Παιδιά με Αναπηρία | Ε. Μητσιοκάπα

10.45-11.00      Συζήτηση

11.00-11.45      Εγκεφαλική Παράλυση: Κλινική Εικόνα Και Βασικά Χαρακτηριστικά |Α. Ντινόπουλος

11.45-12.00      Συζήτηση

12.00-12.45     Μοντέλο ICF-CY: Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας Παιδιών και Νέων | Μ. Παπαδοπούλου

12.45-13.00     Συζήτηση

13.00-13.30     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

13.30-14.15     Νευρογενετικά Νοσήματα: Κλινική Εικόνα και Βασικά Χαρακτηριστικά |Μ. Σπανού

14.15-14.30     Συζήτηση

14.30-15.15     Χρωμοσωμικά Σύνδρομα: Κλινική Εικόνα και Βασικά Χαρακτηριστικά | Μ.  Γιώργη

15.15-15.30      Συζήτηση

15.30-16.15      Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας |Σ. Βέγγου

16.15-16.30      Συζήτηση-Διάλειμμα

16.30-17.15      Οφέλη, Φραγμοί και Παράγοντες Διευκόλυνσης της Συμμετοχής σε Δραστηριότητες | Ρ. Δημακόπουλος

17.15-17.30      Συζήτηση

17.30-17.40     My Favorite Words | Peter Rosenbaum

Τέλος 1ης Μέρας

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Συντονισμός: Π. Κουλουβάρης – Χ. Τσολάκης

09.00-09.30    Λήψη Ιατρικού Ιστορικού | Π. Κουλουβάρης

09.30-09.35     Συζήτηση

09.35-10.20     Εφαρμογή Βιο-Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων στην Αξιολόγηση του Φυσικού-Σωματικού Εγγραμματισμού| Α. Δανιά

10.20-10.25      Συζήτηση

10.25-10.50     Μυοσκελετική Εξέταση | Ε. Μητσιοκάπα

11.50-10.55     Συζήτηση

10.55-11.40    Νευρολογική Εξέταση | Α. Ντινόπουλος

11.40-11.45    Συζήτηση

11.45-12.30    Προσαρμογή για Συμμετοχή-Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα σε Παιδιά με Αναπηρία | A. Rindal

12.30-12.45    Συζήτηση

12.45-13.30    Αξιολόγηση Θεμελιωδών Κινητικών Δεξιοτήτων | Ε. Σκορδίλης

13.30-13.40   Συζήτηση

13.40-14.25    Προσαρμοσμένα Αθλήματα και Σωματικές Δραστηριότητες για Παιδιά με Αναπηρία | Θ. Μπέσιος

14.25-14.30    Συζήτηση

14.30-15.00   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Τέλος 2ης Μέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09.00-09.45    Κατευθυντήριες Οδηγίες Δραστηριοποίησης των Παιδιών Σε 24ωρη Βάση | Β. Χ. Σκουτέλης

09.45-10.00     Συζήτηση

10.00-10.45     Λίστες Ελέγχου Δραστηριότητας Παιδιών (Αctivity Checklists) |Β. Χ. Σκουτέλης

10.45-11.00      Συζήτηση

11.00-11.45      Καταγραφή των Προτιμήσεων Δραστηριότητας του Παιδιού Με Αναπηρία | Θ. Μπανιά

11.45-12.00      Συζήτηση

12.00-12.45     Αξιολόγηση του Βαθμού Συμμετοχής του Παιδιού Με Αναπηρία σε Σωματικές, Ψυχαγωγικές, Αθλητικές Δραστηριότητες | Θ. Μπανιά

12.45-13.00     Συζήτηση

13.00-13.45     Μυϊκή Ενδυνάμωση, Σωματική Δραστηριότητα και Συμμετοχή των Παιδιών με Κινητικές Αναπηρίες | Θ. Μπανιά

13.45-14.00     Συζήτηση

14.00-14.30     ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ | ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14.30-15.30     Ανάπτυξη Ειδικά Προσαρμοσμένων, Εξατομικευμένων και Ασφαλών Προγραμμάτων Σωματικής Δραστηριότητας για Παιδιά με Αναπηρία | Α. Καμπάς

15.30-15.45     Συζήτηση

15.45-16.30    Παιδιά με Προβλήματα Όρασης: Κλινική Εικόνα και Βασικά Χαρακτηριστικά | Χ. Ζώτου

16.30-16.45      Συζήτηση

16.45-17.30     Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού: Κλινική Εικόνα και Βασικά Χαρακτηριστικά | Ν. Περβανίδου

17.30-17.45     Συζήτηση

Τέλος 3ης μέρας

ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος | Καθηγητής-Διευθυντής | Α’ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ | ΠΓΝ Αττικόν

Αργύριος Ντινόπουλος | Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας | Γ΄ Παιδιατρική Kλινική ΕΚΠΑ |ΠΓΝ Αττικόν

Παναγιώτης Κουλουβάρης | Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ | ΠΓΝ Αττικόν | Επιστημονικά Υπεύθυνος του Sports Excellence

Xαρίλαος Τσολάκης | Καθηγητής Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ | Διευθυντής Προγραμμάτων Sports Excellence

Ευανθία Μητσιοκάπα | Φυσίατρος |  Επιμελήτρια Β’, Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης | ΓΝΝΘ ΑΘΗΝΩΝ “Η Σωτηρία”

Βασίλειος Χ. Σκουτέλης |Φυσικοθεραπευτής Παίδων ΠΓΝ Αττικόν | Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ

1.Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο;
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιατρούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Σχολικούς Νοσηλευτές
 • Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 • Καθηγητές Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής – Προπονητές
 • Εκπαιδευτικούς
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την ειδική αγωγή

2.Πως μπορώ να εγγραφώ στο σεμινάριο;

Στο πεδίο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής.

3.Πόσο είναι το ποσό για τη συμμετοχή μου;

100 ευρώ (εκατό ευρώ) ως δωρεά για το πρόγραμμα Θεραπευτική Άσκηση | Δράση για Παιδιά με Αναπηρία, τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό (πληροφορίες αναλυτικά στο πεδίο ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

4.Θα λάβω πιστοποιητικό για τη συμμετοχή μου;

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

5.Πώς θα γνωρίζω εάν έγινα δεκτός στο σεμινάριο;

Εφόσον έχετε υποβάλλει την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης συμμετοχής και έχετε καταθέσει το ποσό συμμετοχής θα λάβετε τελικό επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών;

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός 20 συμμετεχόντων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.